Διαχείρηση Αναφορών και Καταγγελιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η διαχείριση των καταγγελιών σε σχέση με την παραβίαση πολιτικών και διαδικασιών της Τράπεζας και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις πολιτικές, οικονομικές καταστάσεις, εργασιακές σχέσεις, καταχρήσεις, διακρίσεις, διαφθορά, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της τράπεζας ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω).

  • Σχετικά με τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι ή / και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να αναφέρουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μια καταγγελία ή να εκφράσουν προβληματισμό σχετικά με τυχόν θέματα παραβιάσεων των πολιτικών της τράπεζας ή και της νομοθεσίας.
  • Σε περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες (αντίποινα) για το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Έχετε να αναφέρετε κάποια συμπεριφορά, η οποία μπορεί να θέσει την Τράπεζά μας σε κίνδυνο; Προβληματίζεστε αν θα πρέπει να αποκαλύψετε αυτή την πληροφορία;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε όλες τις καταγγελίες εμπιστευτικά. Προτού υποβάλλετε μια καταγγελία, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις συνέπειες που είναι δυνατόν να έχουν οι παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους.

Επίσης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που η καταγγελία σας αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά δικαιούνται, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997, να λάβουν γνώση της καταγγελίας και όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Επισημαίνουμε ότι εάν στην καταγγελία σας υπάρχει αναφορά σε φυσικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αυτά που αφορούν σε φυλετική η εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές η φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία , στην σεξουαλική ζωή και στον γενετήσιο προσανατολισμό).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ:

Η πιο σημαντική αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών & Καταγγελιών είναι η προστασία του καταγγέλλοντα (whistleblower), με εξαίρεση την περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας.

Μπορείτε επίσης να μη συμπληρώσετε στην εφαρμογή στοιχεία που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας. Μας ενδιαφέρει μόνο η πληροφορία για το καταγγελλόμενο περιστατικό.

Σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας, ο καταγγελλόμενος μπορεί να ζητήσει την αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος προκειμένου να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ:

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε ανώνυμη καταγγελία, παρακαλούμε να αναφέρετε κάθε σχετική με το περιστατικό πληροφορία καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες για την έρευνα της καταγγελίας.

Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή για παράπονα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της τράπεζας. Τα παράπονα αυτά πρέπει να απευθύνονται στην Διαχείρηση-Υποβολή Παραπόνων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Η παρούσα εφαρμογή προστατεύει την ανωνυμία σας.

Σε περίπτωση υποβολής ανώνυμης καταγγελίας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  • μην αναφέρετε προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας ή τη σχέση σας με τους εμπλεκόμενους,
  • μη δώσετε στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώρισή σας,
  • χρησιμοποιήστε μια ασφαλή σύνδεση internet.

Παρακαλούμε περιγράψτε το περιστατικό με κάθε δυνατή λεπτομέρεια (Εάν θέλετε να παραμείνετε ανώνυμοι, μη δώσετε στοιχεία που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην αναγνώρισή σας)