Έτος 2023

Έτος 2022

Έτος 2021

Έτος 2020

Έτος 2019

Έτος 2018

Έτος 2017

Έτος 2016

Έτος 2015

Έτος 2014

Έτος 2013

Έτος 2012

Ετήσιοι Ισολογισμοί

Μητρική – Ενοποιημένοι Ισολογισμοί