Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H Τράπεζα Saderat Ιράν (Υποκ/μα Αθηνών) με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας.

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ακόλουθη Ενημέρωση γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ) και της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.. Η παρούσα Ενημέρωση συμπληρώνει, τροποποιεί, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά, και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Τράπεζας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ww.dpa.gr).

Η παρούσα αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων – πελατών της Τράπεζας, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρει / παρέχει η Τράπεζα.

Τι είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) σας και σε τι συνίσταται η επεξεργασία τους από την Τράπεζα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κτλ.).

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρίας μας, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των συναλλακτικών μας σχέσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουμε/παρέχουμε.

 

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ/αρ. διαβατηρίου, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα.

β) Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

γ) Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως όπως ενδεικτικώς επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, φορολογική κατοικία, εκκαθαριστικό σημείωμα, αρμόδια φορολογική υπηρεσία, λοιπά στοιχεία φορολογικής φύσεως (ενδεικτικώς δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Ε1, Ε9).

δ) Δεδομένα οικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριφοράς τα οποία αφορούν στη σχέση σας με τρίτους, μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης κ.λπ., δεδομένα κατασχέσεων εις χείρας της Τράπεζας ως τρίτης, ενεχυριάσεων των κατ’ αυτής απαιτήσεων του Πελάτη από δανειστές του, δεσμεύσεων από φορολογικές, ανακριτικές, προανακριτικές, ανεξάρτητες αρχές, καθώς και των αντίστοιχων δικαστικών, εισαγγελικών ή άλλων αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων αρχών.

ε) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς.

στ) Δεδομένα από τη λειτουργία των συμβατικών εγγράφων (συμβάσεις και αιτήσεις) και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης σας με την Τράπεζα της χρήσης των προϊόντων που του έχουν χορηγηθεί.

ζ) Δεδομένα καταγραφής ήχου (π.χ. τηλεφωνικών συνομιλιών) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

η) Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

θ) Δείγμα υπογραφής.

ια) Δεδομένα καταγραφής εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των γραφείων της Τράπεζας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές νόμιμες σημάνσεις.

ΙΙ. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως – ανά περίπτωση- αναφερόμενες πηγές:

α) Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας, υπογραφής και επικοινωνίας (υπό I, α-β και ια ανωτέρω) από εσάς

β) Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως από εσάς.

γ) Τα δεδομένα οικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριφοράς τα οποία αφορούν στη σχέση σας με τρίτους,(υπό I, δ ανωτέρω) από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: 210 3676700, ιστότοπος: www.teiresias.gr) ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως δικαστικές αρχές ή τις λαμβανόμενες από τρίτους (π.χ. φορολογικές αρχές, δανειστές σας) εντολές κ.λπ..

ε) Τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς και εκείνα που αφορούν στη λειτουργία των συμβατικών εγγράφων και της συναλλακτικής σας σχέσης με την Τράπεζα από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας.

στ) Τα δεδομένα για τις πράξεις πληρωμών από εσάς ή από παρόχους πληρωμών κατ’ εντολή σας.

ζ) Τα δεδομένα που αφορούν την καταγραφή ήχου ή/και εικόνας από τα αρχεία των καταγραφών αυτών για τα οποία έχετε δεόντως ενημερωθεί.

IΙΙ. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προ-συμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί σας για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας.

β) Την κατάρτιση συμβάσεως μαζί σας, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Τράπεζας προς εσάς και το αντίστροφο (π.χ. την εκτέλεση πληρωμών κατ’ εντολή σας, την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής, την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων στην Τράπεζα από τη λειτουργία της σύμβασης).

γ) Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλετε και την εξέτασή του από την Τράπεζα..

δ)Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας και για την αποτροπή της απάτης κατά της Τράπεζας ή Πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξεως.

ε) Τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις και τις εντολές δημοσίων αρχών ή δικαστηρίων.

στ) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Τράπεζας και την προστασία του συναλλακτικού κοινού, όπως ενδεικτικώς την ασφάλεια των γραφείων της Εταιρίας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς, την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει η Τράπεζα ή έχει ήδη αναλάβει .

ζ) Την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο εκτελέσεως συμβάσεως για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η Τράπεζα του παρέχει, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεώς σας από την παρεχόμενη από την Τράπεζα εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεων σας, για σκοπούς εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της Τράπεζας.

στ) την αποστολή έντυπων ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους, εφόσον έχετε χορηγήσει στην Τράπεζα ειδική προς τούτο συγκατάθεση. Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω αναφερομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεσή σας, η Τράπεζα ακολουθεί τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωσή σας, τη λήψη της συγκατάθεσής σας και την πληροφόρησή σας σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή

 

  1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

α) Οι υπάλληλοι της Τράπεζας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της συμβάσεως που θα υπογράψετε με την Τράπεζα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του επαγγελματικού απορρήτου.

β)Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, μεταξύ άλλων, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εταιρίες διαχειρίσεως αρχείων, πάροχοι υπηρεσιών συντηρήσεως ,παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

γ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους καθώς και τρίτα μέρη στα οποία η Τράπεζα υποχρεούται να παράσχει πληροφορίες στο πλαίσιο των νομίμων υποχρεώσεών της και των σχετικών εντολών τις οποίες λαμβάνει.

δ) Πιστωτικά ιδρύματα, φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται για την εκτέλεση συμβάσεων με εσάς ή συναλλαγών που ζητήσατε ή ενεργοποιήσατε.

Η Τράπεζα έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών της πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της από αυτούς, τα δικαιώματά τους να είναι προστατευμένα.

 

  1. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Η Τράπεζα ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό, ή

(β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση τον ΓΚΠΔ.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει η Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

β) έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην Τράπεζα και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου,

γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεως που έχει καταρτισθεί προς όφελος σας, όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας,

δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Τράπεζας,

ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση, ή

στ) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των υπό ε ή στ ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται η Εταιρία να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας στις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Εφόσον συνάψετε σύμβαση με την Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ΄ολη τη διάρκεια της συναλλακτικής μας σχέσης. Μετά τη λήξη της σχέσης αυτής τα δεδομένα σας θα τηρούνται από πέντε (5) έως είκοσι (20) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής αξιώσεων του εφαρμοστέου νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου.

Σε περίπτωση δικαστικής ή εξώδικης διένεξής σας με την Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται και για χρόνο μακρότερο των προαναφερομένων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα δεδομένα εικόνας από τα αρχεία καταγραφής εικόνας των συσκευών βιντεοσκόπησης των γραφείων της Τράπεζας θα τηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες από το χρόνο της διενέργειας της σχετικής καταγραφής. Σε περίπτωση έρευνας συμβάντος ο χρόνος διατήρησης μπορεί να επεκταθεί στις τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που δεν συνάψετε συναλλακτική σχέση με την Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημέρα στης υποβολής του σχετικού αιτήματός σας στην Τράπεζα.

VII. Τί δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, όπως και την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους (δικαίωμα προσβάσεως).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ή ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), κάτι που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας (δικαίωμα διόρθωσης).

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η Τράπεζα (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Τράπεζας (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε από την Τράπεζα να μεταφέρει τα δεδομένα σας που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την Τράπεζα ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως του αιτήματός σας.

Περαιτέρω, η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντος ή νόμιμων δικαιωμάτων της Τράπεζας ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Τράπεζας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ,η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και  ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν.

VIII. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό VII ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Τράπεζας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονική διεύθυνση contact@saderat.gr
  • Μέσω fax στον αριθμό 210- 32 51 154
  • Στα γραφεία της Τράπεζας (Διεύθυνση: Bank Saderat Iran – Υποκατάστημα Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου 25-29 (Πανεπιστημίου), 105 64 Αθήνα) Μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας. (https://saderat.gr/home-el/) το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και να το υποβάλετε συμπληρωμένο με έναν εκ των ανωτέρω τρόπων. Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός σας, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η Τράπεζα δεν ενεργήσει επί του αιτήματος θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον αιτούντα, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

ΙΧ. Λοιπά θέματα:

Η Τράπεζα. για τη βελτίωση της περιήγησής σας στον ιστότοπό του χρησιμοποιεί «cookies». Λεπτομέρειες σχετικά με τα «cookies» μπορείτε να δείτε στους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας της Τράπεζας. (https://saderat.gr/home-el).

Η Τράπεζα. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Η ενημερωμένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. (https://saderat.gr/home-el).