Το Υποκατάστημα Αθηνών της Bank Saderat Iran είναι η μοναδική Ιρανική Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1977,  και δραστηριοποιείται ως ο εμπορικός σύνδεσμος μεταξύ Ιρανικών – Ελληνικών  και λοιπών Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Το Υποκατάστημα Αθηνών προσφέρει στην πελατεία του κάθε τραπεζική εργασία με ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, όντας μία κατάλληλα εξοπλισμένη και εκσυγχρονισμένη Τράπεζα, υποστηριζόμενη από έμπειρο προσωπικό.

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο 3601/2007, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία σε όλα τα, εν Ελλάδι λειτουργούντα, Πιστωτικά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζά μας.

Χρήσιμες πληροφορίες:
Η Τράπεζα είναι μέλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (T.E.K.E.). Συνεπώς, όλες οι καταθέσεις είναι εγγυημένες έως του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά καταθέτη, συμφώνως με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας καταθέσεων.

Οι μηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις, καθώς και οι Ετήσιοι Ελεγμένοι Ισολογισμοί μας δημοσιεύονται συμφώνως με τα προβλεπόμενα από τους Ελληνικούς Νόμους.

Στοιχεία καταχώρησης :
Το Υποκατάστημα Αθηνών είναι καταχωρημένο υπό τον αριθμό APMAE : 6092/06/B/86/35
Νέος αριθ.Καταχώρησης (Γ.Ε.ΜΗ.) :  123200760001
Pre-LEI No. : 213800IJGJFB3GND1T26
ΑΦΜ : 098019156 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση:
Bank Saderat Iran – Υποκατάστημα Αθηνών
οδός Ελ. Βενιζέλου 25-29 (Πανεπιστημίου)
GR-105 64 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Για γενικές πληροφορίες:
Τηλ. +30 210 32 49 531
+30 210 32 49 577
+30 210 32 49 586
Fax: +30 210 32 51 154
e-mail: bsi3400@otenet.gr

 

Η Τράπεζά μας δεν παρέχει τις καλυπτόμενες από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ επενδυτικές υπηρεσίες.